Sản phẩm

예비 부품 선반

Kệ phụ tùng được thiết kế nhằm mục đích lưu trữ, phân loại các loại linh kiện, sản phẩm, dụng cụ và nhiều loại phụ tùng khác nhau.

Các linh kiện đó được chứa trong các hộp nhựa được đặt trên các tầng của kệ, giúp bạn lựa chọn, phân loại, sắp xếp một cách dễ dàng.

 

시스템 구조

예비 부품 선반의 구조 :

  • 로드 베어링 컬럼 프레임: 전체 시스템의 베어링
  • 플라스틱 용기 : 다양한 크기와 디자인의 상품, 포함
  • 예비 부품 선반에는 2 가지 유형이 있습니다 : 상자 예비 부품 선반을 걸기 및 거짓말 상자 예비 부품 선반 :
  • 매달려 상자 예비 부품 선반 : 플라스틱 용기는 선반 금형에 매달려, 특별한 후면 홈으로 설계되었습니다.
  • 거짓말 상자 예비 부품 선반 : 중간 선반, V 강철 선반, cantiliver 선반을 사용한 다음 플라스틱 용기를 추가합니다. 플라스틱 용기의 크기에 맞게 사용자 정의.
  • 추가 휠 액세서리를 추가하여 쉽게 운반하고 재배치할 수 있습니다.

 

예비 부품 선반
제품 특성

 

예비 부품 선반의 특성:

- 플라스틱 상자 크기와 고객의 다양한 저장 요구에 적합한 맞춤형 선반 크기.

- 매달려 상자 예비 부품 선반에서 전체 선반 프레임은 강철로 만들어지므로 시간이 지남에 따라 내구성과 견고함을 보장합니다. 거짓말 상자 예비 부품 선반의 경우 바닥 표면은 합판, 운, 토레와 같은 많은 재료를 사용자 정의합니다,... 당신의 필요와 욕망에 따라.

- 쉽게 선반을 설치하고 다양한 저장 영역에서 사용을 사용자 정의 할 수 있습니다.

ke-phu-tung_1

 

 
기능 2:

- 선반을 사용하여 구성 요소를 준비하고 보관하고 작업 중에 보다 쉽게 제어 할 수 있습니다. 거기에서, 생산 중 제품 손실을 방지 할 수 있습니다.

- 낮은 투자 비용, 선반의 다른 유형과 결합하기 쉽습니다.

- 대형 창고에 예비 부품을 배치하는 것은 항상 어려운 일입니다. 따라서 분류, 논리적 및 계획 된 배열로이 상황을 해결할 수 있습니다. 각 유형에 대한 이름 태그를 사용하는 것은 이 시스템에 완벽한 솔루션입니다.

ke-phu-tung-2
 

Related products

특별한 유형의 선반