Sản phẩm

LOCKER

사물함은 각 사람의 문서, 물품 및 소지품을 보관할 수 있는 장비입니다. 그것은 슈퍼마켓, 학교, 대형 조직 기관, 공공 장소에서 나타납니다.

사물함은 점점 더 인기를 끌고 있으며, 전문성과 현대성을 표현하면서 공간을 꾸미는 것뿐만 아니라 수납 장소로서 사람들의 다양한 요구를 충족시킵니다.

 

시스템 구조

사물함 시스템 구조

 • 사물함 시스템은 매우 간단한 구조를 가지고 있으며, 많은 동일한 홀수 사물함으로 구성되어 있으며, 함께 연결되어 있으며, 호만사물함 시스템을 만듭니다.
 • 시스템의 사물함을 오더 번호 또는 표지판, 명판으로 구별합니다. 해당 조직의 분할에 따라 다름.
 • 기둥은 사용할 수 있거나 사용할 수 없을 수도 있으며 필요에 따라 사물함을 쉽게 이동하도록 추가 휠을 추가할 수 있습니다.
 • 모두 강철로 만들어졌으며 분말 코팅으로 코팅되어 있습니다. 환경의 영향에 의해 영향을 덜 받는 품질, 안전, 녹 방지 제품을 만듭니다.

 

LOCKER

Ngoài các chi tiết cơ bản, Kệ selective dễ dàng bổ sung và chỉnh sửa các chi tiết để đáp ứng nhu cầu lưu trữ đa dạng của bạn:

 • Cơ chế khóa an toàn
 • Miếng đệm cột
 • Mâm ván hoặc melamine
 • Mâm bằng thép mạ kẽm
 • Mâm lưới
 • Thanh ngăn pallet
 • Lưới bảo vệ
 • Ký hiệu lối đi
 • Bảng cảnh bảo tải
 • Thanh hỗ trợ thùng phi
 • Thanh hỗ trợ beam
표준 설계 테이블
Bảng thiết kế này theo tiêu an toàn - chất lượng Châu Âu. Đã được kiểm định và xét duyệt, ứng dụng rộng rãi trong ngành kệ công nghiệp hiện nay. Dưới tiêu chuẩn này, giúp chúng tôi đo lường chính xác các thông tin và dữ liệu hệ thống kế. Nhằm tạo ra sản phẩm kệ chất lượng nhất, vừa đảm bảo các chỉ tiêu an toàn chất lượng vừa đáp ứng theo nhu cầu, nguyện vọng lưu trữ tại hệ thống kho lưu trữ của khách hàng.
제품 특성

 

사물함 시스템의 특징

- 디자인에 따라 높이 또는 수평으로 많은 수의 가구와 항목을 포함합니다.

- 자물쇠, 각 개인의 개인 정보 보호 및 비밀을 보장

- 공간과 공간을 절약하기 위해 필요한 경우 편리한 위치에 배치하기 쉬운 상자 모양의 디자인, 또는 부정적인 벽에 배치할 수 있습니다.

- 시스템의 모든 사물함은 조직의 공정성과 평등을 표현하는 동일합니다.

- 조직의 장식 개체로, 많은 다른 색상으로 분말 코팅 될 수 있습니다.

tu-locker-2
 

Related products