Sản phẩm

스틸 팔레트 - 냉장 팔레트

강철 팔레트는 부하가 매우 강합니다. 내구성, 안정적이고 덜 손상된 난연제 - 안전합니다. 청소및 소독이 용이합니다. 수리 및 재활용이 간편합니다. 팔레트 크기와 디자인을 조절하는 데 편리합니다. 적층, 공간 절약, 적은 손상이 가능합니다.
시스템 구조

스틸 팔레트 구조:

 • 강철 팔레트는 필요에 따라 다양한 스타일로 제공되며, 모델에 따라 팔레트를 선택합니다: 모델 P – 01, P – 02. P – 03은 가장 일반적인 유형입니다.
 • 일반적인 크기 : 1200 x 800 x 145mm, 1000 x 1000 x 140mm.
 • 모든 팔레트는 유럽 표준(EURO & EAL)에 따라 설계 및 제조됩니다. 유로와 에팔 지적은 유럽 팔레트 조직 시스템의 표시입니다. 명시된 문자는 타원형에 EUR를 해야합니다. 보통 800 x 1200 x 144mm. 그리고 많은 다른 산업에서 사용됩니다.

 

스틸 팔레트 - 냉장 팔레트

Ngoài các chi tiết cơ bản, Kệ selective dễ dàng bổ sung và chỉnh sửa các chi tiết để đáp ứng nhu cầu lưu trữ đa dạng của bạn:

 • Cơ chế khóa an toàn
 • Miếng đệm cột
 • Mâm ván hoặc melamine
 • Mâm bằng thép mạ kẽm
 • Mâm lưới
 • Thanh ngăn pallet
 • Lưới bảo vệ
 • Ký hiệu lối đi
 • Bảng cảnh bảo tải
 • Thanh hỗ trợ thùng phi
 • Thanh hỗ trợ beam
표준 설계 테이블
Design Standard

Forklift Entry

1200 MM

Forklift Entry

1000 MM

Forklift Entry

800 MM

L1200 x W1200 L1000 x W1200 L800 x W1200
L1200 x W1000 L1000 x L1000 L800 x W1000
L1200 x W800 L1000 x W800 L800 x W800

 

이 디자인 테이블은 유럽의 안전 및 품질 기준에 따라 다니다. 테스트 및 승인, 널리 오늘날 산업 선반 산업에 적용되었습니다. 이 표준 아래에는 시스템 정보와 데이터를 정확하게 측정하는 데 도움이 됩니다. 최상의 품질의 선반 제품을 만들기 위해 품질 안전 기준을 보장하고 고객의 스토리지 시스템에서 스토리지의 요구와 열망을 충족합니다..
제품 특성

 

스틸 팔레트의 특성

- 대부하 용량

- 내구성, 안정적이고 덜 손상

- 내화 - 안전

- 간편한 세척 및 소독

- 팔레트 크기와 디자인을 조정에 편리합니다.

pallet-3
 
분말 코팅 강철 팔레트:

- 장기적인 기상 영향에 의한 녹과 부식에 대한 분말 코팅

- 페인트 색상 및 사용 영역에 의해 팔레트 분류

- 시력을 더 잘 감지하는 데 도움이되는 뛰어난 색상. 저장 공간에 대한 로딩 및 언로딩 및 미학 을 만드는 과정에 편리합니다.

- 강철 팔레트는 당신의 요구에 따라, 많은 다른 스타일로 와서, 당신은 그에 따라 팔레트를 선택 : 모델 P – 01, P – 02. P – 03은 가장 일반적인 유형입니다.

pallet-sat-7

 

 
아연 도금 강철 팔레트:

- 환경의 영향으로 노래와 부식 기능을 제한

- 지게차 나 외부 당사자의 영향으로 인한 스크래치 및 왜곡의 가능성을 최소화합니다.

- 매우 높은 항균 용량

- 지구력을 높이고 외부 효과로 인한 손상을 감소시

- 밝기와 광택증가, 적재 및 하역 중 인식하기 쉬운

- 아연 도금 강철 팔레트는 분말 코팅 강철 팔레트와 유사하며 선택할 수있는 많은 다른 디자인이 있습니다.

pallet8

 

 

 
강철 팔레트가 특정 산업에서 가져오는 장점:

- 건설 : 크고 무거운 재료는 이동하고 강한 팔레트에 저장해야합니다.

- 화학 산업 : 화학 물질의 제조 및 저장에 사용하기 위해 가혹하고 안전한 환경을 견딜 수있는 팔레트가 필요합니다.

- 장기 야외 저장 : 팔레트는 날씨 효과를 견딜 수 있습니다.

- 음식 준비 및 치료 : 팔레트는 생산 또는 저장 중에 음식을 오염시키지 않도록 소독해야합니다.

- 수출 산업 : 팔레트는 해충을 수행해서는 안되며 ISPM 15을 준수해야합니다.

pallet-sat-2